​Та Оргил рашаан сувилалд ирэхдээ доорхи бичиг баримтийг авчирна

Та Оргил сувилалд ирэхдээ доорхи бичиг баримтыг авчирна.
 
  • Бөглөж баталгаажуулсан  илгээх бичиг; /Тус сайтнаас хэвлэж авч болно/
  • Иргэний үнэмлэх;
  • Сувилалд ирэх өдрөөс 21 хоногийн дотор хийлгэсэн цусны ерөнхий болон биохими, шээсний шинжилгээ, хэвлийн ЭХО, зүрхний цахилгаан бичлэг  /Бүх шинжилгээг “Оргил” сувилалд ирээд төлбөртэй хийлгэж болно./
Жич: Ирэх өдрөөс 21 хоногийн дотор шинжилгээ, оношлогоо хийлгэсэн  сувилуулагч  шууд Оргил рашаан сувилалд ирж илгээх бичгийг бөглүүлж, баталгаажуулаад орж болно.